محور های همایش:

 • فیزیک نوین
 • نانو فیزیک
 • بیوفیزیک
 • اختر فیزیک
 • انرژ های نو
 • فیزیک محیط زیست
 • فیزیک جو
 • لیزر و کاربردها
 • فیزیک هسته ای
 • فیزیک موسیقی
 • فیزیک بازی های کامپیوتری
 • قیزیک محاسباتی
 • تاریخ علم فیزیک
 • ژئو فیزیک