ثبت­نام جهت  شرکت در مسابقه دومینو تاپلینگ:

جهت ثبت نام در مسابقه فرم ثبت نام زیر را پس از دانلود پر کرده و به ایمیل openday@pgu.ac.ir ارسال نمایید. طرح ها داوری شده و نتیجه از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

شیوه نامه مسابقه

فرم ثبت نام