ثبت نام در مسابقه برج روزنامه ای

جهت شرکت در مسابقه فرم ثبت نام زیر را پس از دانلود پر کرده و به ایمیل openday@pgu.ac.ir  ارسال نمایید.

توجه داشته باشید که مسابقه در سطح دانش آموزی برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام تا۱۶ اسفندماه می باشد.

آیین نامه مسابقه

فرم ثبت نام